สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้พัฒนาระบบ การตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ (QR Trace on Cloud) เพื่อให้เกษตรกรรายย่อย กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการ นำระบบไปใช้งานในการจัดเก็บข้อมูลที่มาที่ไป รวมถึงข้อมูลการผลิต เพื่อใช้ในการตามสอบสินค้าเกษตร สามารถบริหารจัดการการผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำข้อมูลที่จัดเก็บไปสร้าง QR Code สำหรับเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลตามสอบสู่ผู้บริโภค รองรับสินค้าเกษตรในกลุ่มผัก ผลไม้ ข้าว ปศุสัตว์ ไข่ ประมง สินค้าแปรรูป

      โดยที่ผ่านมา มกอช. ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการใช้ระบบ QR Trace on Cloud อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในภาคการเกษตรและอาหารของไทย ให้สามารถแข่งขันทางการค้าและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       “คุณวรรณดี รูปใหญ่” เจ้าของสวนทุเรียนวรรณดี ตั้งอยู่ที่ ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เกษตรกรผู้ใช้งานระบบ QR Trace on Cloud กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการนำระบบ QR Trace on Cloud มาใช้ว่า “ปัจจุบัน สวนวันดี มีพื้นที่ทั้งหมด 9 ไร่ 3 งาน ปลูกพืช 3 ชนิด โดยปลูกทุเรียนแซมด้วยมังคุดและลองกอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้การรับรอง GI ทุเรียนดินภูเขาไฟ  แรกเริ่มกลุ่มเรายังไม่เคยทำระบบ QR Trace on Cloud มาก่อน แต่เมื่อทาง มกอช. มาช่วยสอนการใช้งานระบบ QR Trace on Cloud ทำให้สามารถตามสอบแหล่งที่มาของสินค้าได้จนถึงแหล่งผลิต พอขายให้ลูกค้าและติด QR Code ไป ลูกค้าก็จะใช้ Smart Phone ส่อง QR Code และเจอข้อมูลของสวนเราได้ ในกรณีที่ต้องการติชมขาก็จะโทรกลับมาหาเรา ทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเป็นเกษตรกรตัวจริง มีที่ตั้งแปลงอย่างแน่ชัด ตอนนี้ทุเรียนภูเขาไฟกำลังดัง บางสวนอาจแอบอ้างสวมสิทธิ์ได้ ซึ่งทุเรียนของเราสามารถตามสอบแหล่งที่มาจาก QR Code ได้เลย ระบบ QR Trace on Cloud ทำให้ผู้บริโภคได้รู้ที่มาที่ไปของเรา ไม่ใช่ว่าเราจะเอาที่ไหนมาขายก็ได้ ส่วนลูกค้าเองก็มั่นใจมากขึ้นที่จะบริโภคของเรา ฝากถึงเกษตรกรรายอื่นๆ ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นทุเรียน จะเป็นข้าว พริกหรือหอม ถ้ามีระบบนี้ก็จะเหมือนได้แจ้งเกิด ผู้บริโภคจะมั่นใจเรามากขึ้นว่าเราเป็นเกษตรกรตัวจริง”

ทั้งนี้ หากท่านใดมีความประสงค์ใช้งานระบบ QR Trace on Cloud สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โทร. 02-5794986