นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ให้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU “การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรไทย”ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กับ14 หน่วยงาน ประกอบด้วย 8 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสร้างและพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรที่สามารถสะท้อนสถานภาพทางการเงินและศักยภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือน จากการรวบรวมและเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่สำคัญช่วยในการศึกษา ทำความเข้าใจ และแยกแยะปัญหาหนี้สินครัวเรือนเกษตรแต่ละกลุ่ม เพื่อใช้ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร โดยข้อมูลจะมีประโยชน์กับหน่วยงานผู้กำหนดนโยบายและสถาบันการเงิน ในการผลักดันแนวทางในการแก้หนี้สินเกษตรกรโดยองค์รวม นำมาซึ่งประโยชน์กลับไปสู่ครัวเรือนเกษตรกร ได้แก่1.การใช้ข้อมูลในการศึกษา ออกแบบและผลักดันแนวทางการแก้หนี้เดิมที่สามารถช่วยให้ครัวเรือนชำระหนี้ได้มากขึ้น 2.การใช้ข้อมูลในการออกแบบแนวทางการปล่อยหนี้ใหม่อย่างยั่งยืน ทั่วถึงตอบโจทย์ตามความเสี่ยงที่แท้จริงของครัวเรือน และ 3.การใช้ข้อมูลในการออกแบบแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกัน ความรู้ทางการเงิน และการผสานการแก้หนี้

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้มีขอบเขตความร่วมมือ ประกอบด้วย 1.ทุกฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรไทยซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 5 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ข้อมูลรายได้และสวัสดิการ ข้อมูลหนี้สินและทรัพย์สิน ข้อมูลความเสี่ยง และข้อมูลศักยภาพในการทำการเกษตร 2.หน่วยงานเจ้าของข้อมูลตกลงที่จะจัดทำรายละเอียดของข้อมูล 3.ธนาคารแห่งประเทศไทย ตกลงที่จะดูแลรักษาฐานข้อมูลเกษตรกรไทย รวมถึงดำเนินการเชื่อมโยง จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ตลอดจนดูแลการจัดการสิทธิการเข้าถึงและการแลกเปลี่ยนข้อมูลของฐานข้อมูลเกษตรกรไทยให้เป็นไปตามพิธีปฏิบัติในการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเกษตรกรไทย 4.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตกลงที่จะให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ 5.ทุกฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันให้ความร่วมมือทางวิชาการ และสนับสนุนการดำเนินการต่างๆ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการยกระดับการสร้าง และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่สำคัญของประเทศ เพื่อการจัดทำและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามพันธกิจของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป