การเลี้ยงไก่ชิงช้าสวรรค์เป็นแนวคิดการเลี้ยงสัตว์ในแนวตั้งของคุณสุชล สุขเกษม เกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นการใช้พื้นที่การเกษตรให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นการเลี้ยงสัตว์ที่เกื้อกูลต่อการเกษตรด้านอื่นของตนเอง ช่วยลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้จากผลผลิตที่ได้คุณภาพ

ที่มา : mediamoac