โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดทำ “โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร” 

เปิดรับบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์ และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการกลับคืนสู่ถิ่นบ้านเกิด เพื่อสานต่ออาชีพเกษตรกรรมจากพ่อแม่ อยู่ใกล้ชิดครอบครัว โดยมีสหกรณ์การเกษตรพื้นที่ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางส่งเสริมอาชีพฯ ในระยะเวลาโครงการ 3 ปี (2563-2565) 

โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

     ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพการเกษตร อายุไม่เกิน 50 ปี มีที่ดินเป็นของตัวเองหรือสามารถเช่าที่ดินได้ โดยกรมส่งเสริมฯ จะประสานหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนองค์ความรู้ในรูปแบบเกษตรผสมผสาน หลักทฤษฎีใหม่ การทำเกษตรสมัยใหม่หรือเกษตรแม่นยำ ที่เน้นผลิตปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี พร้อมประสานภาคเอกชนจัดหาตลาดรองรับผลผลิต ช่วยวางแผนผลิตให้ได้คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

     โดยผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครผ่าน QR Code ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ www.cpd.go.th หรือ Line ,Facebook : กรมส่งเสริมสหกรณ์-CPD หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ สหกรณ์การเกษตรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ หรือ โทร.02-281-3292 เปิดรับตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2563 และประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการวันที่ 2 มีนาคม 2563