ชวนเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ แก้ดินเค็ม สร้างป่าต้นน้ำ

พด.หนองบัวลำภู ชวนเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจบนคันนา สร้างป่าต้นน้ำ ชะลอดินเค็ม

นายอดุลย์ ศรีสุพรรณ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นพื้นที่ต้นน้ำ เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าว ซึ่งไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากปัญหาดินเค็มมากเหมือนกับจังหวัดอื่นในพื้นที่ภาคอีสาน จากการสำรวจและวิเคราะห์ดินพบว่ามีพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากปัญหาดินเค็มมีอยู่ประมาณ 5,000 ไร่ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้หากไม่มีการจัดการดินอย่างถูกวิธี หรือใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่เหมาะสม อาจเกิดการแพร่กระจายดินเค็มส่งผลกระทบต่อการทำการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดหนองบัวลำภู รวมถึงพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่เป็นที่ลุ่มต่ำกว่า

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดินเค็ม สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ได้ทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาดินเค็มในพื้นที่ต้นแบบของอำเภอศรีบุญเรือง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเค็มของดินเล็กน้อย เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวเป็นหลัก แต่แปลงนาของเกษตรกรเป็นแปลงเล็ก ทำให้เกิดปัญหาในการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรในการเตรียมดินและเก็บเกี่ยวผลผลิต อีกทั้งคันดินเล็กทำให้มีปัญหาในการกักเก็บน้ำ และไม่สามารถปลูกพืชอื่นบนคันนาได้ โดยพบว่าอำเภอศรีบุญเรืองมีพื้นที่ดินเค็มประมาณ 2,000 ไร่ ในปี 2562 ทางสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ได้เข้าไปดำเนินการพัฒนาดินเค็ม ในพื้นที่ บ้านโคกล่าม ม.2 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จำนวน 900 ไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วม 21 ราย

สำหรับวิธีการเริ่มจากประชุมประชาคม สร้างความตระหนักถึงปัญหาดินเค็มที่จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจและพร้อมที่จะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ จากนั้นก็จะเข้าไปช่วยปรับรูปแปลงนา ขยายคันนาให้กว้างขึ้น สามารถกักเก็บน้ำเพื่อกดเกลือไม่ให้ขึ้นมาผิวดิน อีกทั้งส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา พืชที่มีศักยภาพในพื้นที่ดินเค็มและยังขายสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรได้ เช่น ยูคาลิปตัส สักทอง ยางนา เป็นต้น

“ปัจจุบันจังหวัดหนองบัวลำภูยังไม่มีผลกระทบจากปัญหาดินเค็ม เพราะเป็นพื้นที่ต้นน้ำ แต่หากปล่อยปละละเลย ใช้ที่ดินอย่างไม่เหมาะสม อนาคตต้องเกิดปัญหากระทบต่อเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมแน่นอน จึงอยากเชิญชวนเกษตรกรในจังหวัดหนองบัวลำภู ช่วยกันปลูกต้นไม้สร้างป่าต้นน้ำบนหัวไร่ปลายนา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และยังช่วยป้องกันการแพร่กระจายดินเค็มไม่ให้ระบาดสร้างความเดือดร้อนในจังหวัดของเรา ตลอดจนพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง”นายอดุลย์ กล่าว