เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นสารชีวภัณฑ์ที่มีความสามารถในการทำลายเชื้อราและจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคพืชได้เป็นอย่างดี คุณวีรวัฒน์ จีรวงส์ เกษตรกรจังหวัดชุมพรจึงได้นำปรับใช้ในสวนผลไม้ของตนเอง ทำให้สามารถควบคุมโรคพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิตจากการใช้สารเคมี อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างระบบนิเวศที่ดีในสวนอีกด้วย

ที่มา:Medaimoac