กรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชและทบทวนมาตรการสุขอนามัยพืชของผลส้มสดจากญี่ปุ่น ซึ่งได้ยกเลิกเงื่อนไขการนำเข้าฉบับเดิม และกำหนดเงื่อนไขการนำเข้าใหม่ โดยออกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลส้มสดจากประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 มีผลใช้บังคับวันที่ 25 เมษายน 2566 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม

https://ratchakitcha.soc.go.th/…/140D094S0000000001600.pdf 🧾

ที่มา:: กลุ่มงานวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช กลุ่มวิจัยการกักกันพืช กรมวิชาการเกษตร