องคมนตรี นำหน่วยงานรัฐ-เอกชน เยี่ยม “คูโบต้าฟาร์ม” ชมนวัตกรรมโมเดลการเกษตรยุคใหม่

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี พร้อมด้วยคณะจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้เกียรติเยี่ยมชม คูโบต้าฟาร์ม ฟาร์มสร้างประสบการณ์จริงในการเพาะปลูกพืชด้วยวิธีการเกษตรสมัยใหม่ ที่นำองค์ความรู้ KUBOTA (Agri) Solutions หรือนวัตกรรมเกษตรครบวงจรมาประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นต้นแบบของการทำโซนเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมี นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำทีมผู้บริหารสยามคูโบต้าให้การต้อนรับ นำชมพื้นที่แต่ละโซน ตลอดจนหารือแนวทางในการผลักดันคูโบต้าฟาร์มเป็นโมเดลแห่งภาคการเกษตรยุคใหม่ เพื่อบูรณาการร่วมกับแต่ละภาคส่วนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและภาคการเกษตรของไทย ณ คูโบต้าฟาร์ม จังหวัดชลบุรี