“ศิริรุจน์” ยื่นหนังสือลาออก!! ตั้งบอร์ด กยท. ชุดใหม่ เร่งแก้ยาง 3 โลร้อย

“เฉลิมชัย” เตรียมตั้งบอร์ด กยท. ชุดใหม่ เร่งแก้ยาง 3 โลร้อย ด้าน “ศิริรุจน์” ยื่นหนังสือลาออก ไม่รับตำแหน่งรก. ผู้ว่าฯ กยท.

เมื่อวันที่ 7 ส.ค.62 นายศิริรุจน์ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอดร์ด กยท.) ได้ทำหนังสือบอร์ดกยท. เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา เรื่อง ขอไม่รับหน้าที่รักษาการผู้ว่าการ กยท. โดยระบุว่า ตามที่บอร์ด กยท. มีมติเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้งตนเป็นรักษาการผู้ว่าการ กยท. นั้น ตามพ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 6 มาตรา 83(2) ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตนและมาตรา 83(6) ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัท ซึ่งรักษาการผู้ว่าการ กยท. จะต้องบริหารจัดการหน่วยธุรกิจของ กยท. ด้วย จึงเห็นว่า ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ประกอบกับตนเองนั้นมีตำแหน่งเป็นข้าราชการประจำ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้ กยท. ได้เต็มเวลา ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อ กยท. ได้ จึงขอไม่รับหน้าที่รักษาการผู้ว่าการ กยท.

ทั้งนี้ ตามระเบียบบริหารงานของ กยท. การไม่รับตำแหน่งของนายศิริรุจน์ จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมบอร์ดรักษาการซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 13 สิงหาคมนี้ เพื่อจะพิจารณาเห็นชอบตามหนังสือที่ส่งมาหรือไม่ ปัจจุบันนายศิริรุจน์ ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งมาเป็นบอร์ด กยท. โดยตำแหน่งในฐานะผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม

สำหรับการลาออกของนายศิริรุจน์ เกิดขึ้นหลังจากที่นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่ประธานบอร์ด กยท. ลงนามเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม เรื่อง แต่งตั้งนายศิริรุจน์ เป็นรักษาการผู้ว่าการ กยท. แทนนายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง และบอร์ด กยท. มีมติวันที่ 19 กรกฎาคม 62 ให้นายศิริรุจน์ ดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่บอร์ดมีมติ ทั้งนี้หนังสือแต่งตั้งจากนายอนันต์ ส่งถึง กยท. วันที่ 3 สิงหาคม ซึ่งในวันที่ 4 นายศิริรุจน์ ได้แจ้งแก่ผู้บริหาร กยท. ด้วยวาจาว่า จะไม่รับตำแหน่ง แล้วทำหนังสือถึงบอร์ดว่า ไม่รับตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการ กยท. ในวันถัดมา

สำหรับนายศิริรุจน์ จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 62 ซึ่งหากดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการ กยท. อยู่จะต้องหมดวาระไปด้วย ส่วนการแต่งตั้งบอร์ด กยท. ชุดใหม่เพื่อทำหน้าที่แทนบอร์ดชุดเดิมซึ่งหมดวาระลงแล้วตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 62 ขณะนี้จึงทำหน้าที่บอร์ดรักษาการ โดย กยท. ได้เสนอรายชื่อผู้จะดำรงตำแหน่งบอร์ด กยท.ชุดใหม่ไปยังนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกำกับดูแล กยท. เพื่อพิจารณาแล้วนำเข้าเห็นชอบจาก ครม. เพื่อเร่งเดินหน้ามาตรการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ 3 โลร้อย โดยใช้นโยบายประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ให้ได้ในราคาไม่ต่ำกว่า 60 บาทต่อกก. และดูดซับปริมาณยางออกจากตลาด นำไปทำถนนพาราซอยส์ซีเมนท์ อุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน ทั่วประเทศ ตั้งเป้าดึงน้ำยางออกจากระบบได้กว่า 1 ล้านตัน ในโครงการใช้ยางภาครัฐ