ผ่อนปรน!! เกษตรกร เพาะปลูกพืชไม่น้อยกว่า 15 วัน ขึ้นทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิดได้ ภายใน 15 พ.ค.นี้เท่านั้น

ตามแนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว โดยจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงผ่านบัญชี จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร ไม่เกิน 10 ล้านราย (ไม่ซ้ำช้อนกับการได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการเราไม่ทิ้งกัน) ประกอบด้วย เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งสริมการเกษตรเป็นหัวหน้าครัวเรือน กรมปศุสัตว์ และกรมประมง

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า เกษตรกรผู้ปลูกพืช ได้ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรตั้งแต่ปี 2552 เป็นหัวหน้าครัวเรือนจำนวน 8,071,216 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563) การดำเนินการคัดกรองรายชื่อหัวหน้าครัวเรือนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง จัดพิมพ์รายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 และเฉพาะที่ปรับปรุง ปี 2563 ติดประกาศในชุมชนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา โดยแยกข้อมูลเป็นเกษตรกรดังนี้

เกษตรกรกลุ่ม 1 เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 62/63 ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งข้อมูลรายชื่อให้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรแล้ว เป็นหัวหน้าครัวเรือน จำนวน 6.4 ล้านราย เพื่อให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคัดกรองความซ้ำซ้อนในการเป็นเกษตรกร ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างดำเนินการ รับปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สำหรับผู้ปลูกพืชไว้ก่อนปี 62 และรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ ซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยให้สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง เปิดให้บริการเกษตรกร ไม่เว้นวันหยุด

ทั้งนี้พบว่า ยังมีเกษตรกรบางส่วน ยังไม่สามารถทำการเพาะปลูกในปีการผลิต 2563/2564 เพราะต้องรอน้ำฝน แต่มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรอำนวยความสะดวกและดูแลเกษตรกรให้ได้อย่างทั่วถึง และให้เกษตรกรได้เข้ามายื่นแบบแสดงความจำนงการปลูกพืชได้

สำหรับเกษตรกรกลุ่มที่ 3 สามารถยื่นแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ที่คาดว่าจะทำการเพาะปลูกไว้ก่อน โดยส่งแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือผ่าน อกม หรือ ผู้นำชุมชนได้ ภายใน 15 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น เมื่อเกษตรกรได้ปลูกพืชแล้ว ไม่น้อยกว่า 15 วัน หรือ ก่อน 30 มิถุนายน 2563 ให้มาแจ้งยืนยันว่าได้ทำการเพาะปลูกแล้วกับเจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกและตรวจสอบตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จ และจะสรุปรายงานเสนอคณะรัฐมนตรี (เพิ่มเติม) เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ 3 ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

สำหรับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้เกษตรกรรอผลคัดกรองตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ ธ.ก.ส.จะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น