📢📢📢 “กรมวิชาการเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีปลูกกะหล่ำปลีลดใช้สารเคมี พร้อมสร้างชุมชนต้นแบบจังหวัดเพชรบูรณ์ 100 ราย”
.
พืชตระกูลกะหล่ำ เป็นพืชผักที่สำคัญทางเศรษฐกิจ มีพื้นที่ปลูกจำนวน 34 จังหวัดทั่วประเทศ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 69,108 ไร่ให้ผลผลิตรวม 248,440 ตัน
.
อำเภอหล่มเก่า และอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ปลูก 19,256 ไร่ ให้ผลผลิตประมาณ 1.5 แสนตัน
.
ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ กรมวิชาการเกษตร ดำเนินงานวิจัยการลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในการผลิตกะหล่ำปลีโดยใช้วิธีผสมผสานในโรงเรือนและสภาพแปลง โดยการใช้สารไคโตซานเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช
.
ใช้ชีวภัณฑ์ของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงสายพันธุ์ไทย ซึ่งมีศักยภาพในการควบคุมแมลงได้หลายชนิด เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis (Bt) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์สามารถนำมาใช้กำจัดแมลงศัตรูพืช
.
พบว่าในแปลงต้นแบบสามารถปลูกกะหล่ำปลีที่มีคุณภาพได้เทียบเท่าการปลูกกะหล่ำปลีโดยใช้สารเคมี สามารถลดต้นทุน และทำให้ผลผลิตมีความปลอดภัยจากการใช้สารเคมี

ที่มา :: กรมวิชาการเกษตร