ระกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตาม โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 19) โดยการคิดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเฉลี่ยจาก 3 แหล่ง ได้แก่ ราคาข้าวเปลือกที่กรมการค้าภายในสืบ ราคาข้าวเปลือกจากสมาคมโรงสี และราคาข้าวเปลือกที่คำนวณจากราคาข้าวสาร สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% โดยระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้

เกณฑ์ราคาตลาดกลางอ้างอิง

  1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                                           สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว

  2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่                             11,544.91 บาท/ตัน

  3.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี                                     10,289.42 บาท/ตัน

  4.ข้าวเปลือกเจ้า                                                        8,490.72 บาท/ตัน

  5.ข้าวเปลือกเหนียว                                                10,029.57 บาท/ตัน

เกณฑ์ราคาชดเชย

   1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ชดเชย                                สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว

   2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชย                  2,454.09 บาท/ตัน

   3.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ชดเชย                           710.58 บาท/ตัน

   4.ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชย                                         1,509.28 บาท/ตัน

   5.ข้าวเปลือกเหนียว ชดเชย                                   1,970.43 บาท/ตัน

เกณฑ์ราคารัฐบาลประกัน

   1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนไม่เกิน 14 ตัน

   2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

   3.ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน

   4.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน และ

   5.ข้าวเปลือกเหนียว 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของข้าวแต่ละชนิดที่ใช้ในการคำนวณรับสิทธิชดเชยโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 ดังนี้

   – ข้าวเปลือกหอมมะลิ 359 กก./ไร่

   – ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 432 กก./ไร่

   – ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 682 กก./ไร่

   – ข้าวเปลือกเจ้า 602 กก./ไร่

   – ข้าวเปลือกเหนียว 387 กก./ไร่

ตัวอย่างคำนวณข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ปี 64/65 (งวดที่ 19)

    1.ราคารัฐบาลรับประกัน 14,000 บาท ลบ ราคากลางตามประกาศ (14,000-11,544.91) = 2,455.09 บาท/ตัน

    2.แปลงเป็นไร่ โดยนำไปคูณกับ 432 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (2,455.09 x 432) = 1,060.59888 บาทต่อไร่ 

    3.ลงทะเบียนกี่ไร่ให้นำไปคูณ สมมุติลงไว้ 10 ไร่ = 1,060.59888 x 10 เกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่าง งวดที่ 19 ประมาณ 10,606 บาท 

ตัวอย่างคำนวณข้าวเปลือกเหนียว ปี 64/65 (งวดที่ 19) 

    1.ราคารัฐบาลประกัน 12,000 บาท ลบ ราคากลางตามประกาศ (12,000-10,029.57) = 1,970.43 บาท/ตัน

    2.แปลงเป็นไร่ โดยนำไปคูณกับ 387 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (1,970.43 x 387) = 762.55641 บาทต่อไร่ 

    3.ลงทะเบียนกี่ไร่ให้นำไปคูณ สมมุติลงไว้ 10 ไร่ = 762.55641 x 10  เกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่าง งวดที่ 19 ประมาณ 7,626 บาท

    อย่างไรก็ตาม สามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินว่า ธ.ก.ส.โอนแล้วหรือยัง ได้ที่ลิงค์ https://chongkho.inbaac.com/หรือผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ และจะมีข้อความแจ้งเตือน เงินเข้าออกบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect.

    อ้างอิง – กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์