ตราด-เกษตร อ.คลองใหญ่ดันชุมชนบ้านตาหนึกร่วมประกวดวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเล

ตราด/อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด-เกษตร อ.คลองใหญ่ดันชุมชนบ้านตาหนึกร่วมประกวดวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเล
ตราด/เกษตรจังหวัดตราด ร่วมอำเภอคลองใหญ่ดันจังหวัดตราด เป็นหนึ่งเข้าร่วมประกวดวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเล เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยมีนายพีระ การุญ นายอำเภอคลองใหญ่ร่วมเป็นประธานจัดการประกวดการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยใช้สถานทีโรงเรียนบ้านตาหนึกร่วมเข้าประกวดการแข่งขัน

สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ร่วมกับสํานักงานเกษตรอําเภอคลองใหญ่ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอคลองใหญ่ และ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนตําบลคลองใหญ่ โดยมีนายสุรแสง พูนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดตราด นายภูวพงศ์ ระวังชื่อ เกษตรอําเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วย นางวิยะดา ซวย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราด นายอาภากร เจริญผลนายก อบต.คลองใหญ่ และคณะกรรมการเข้าร่วมตัดสินและคัดเลือก นําโดยนางอมรรัตน์ ลิ้มป์สุคนธ์ ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จากสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ.ระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการจำนวน8 คน เข้าร่วมตัดสิน สำหรับจังหวัดเข้าร่วมการประกวดทั้งหมดมีด้วยกัน 9 จังหวัด พิจารณาเหลือเพียง 4 จังหวัด คือ จ.สะแก้ว จ.ระยอง จ.จันทบุรี และจังหวัดตราด ซึ่งจังหวัดตราดได้คัดเลือกอําเภอคลองใหญ่ส่งเข้าประกวดแทนจังหวัดตราด เข้าร่วมตัดสินการประกวด โดยมีนางฐิติรัตน์ โชยวิศาลธนนาถ หน.วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก และคณะกรรมการสมาชิกวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเข้าร่วมตอบปัญหาต่างๆของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก พร้อมผู้เข้าร่วมจําหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตําบลคลองใหญ่ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองจาก และหน่วยงานอื่นๆเข้าร่วมสักขีพยานในการประกวดคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึกกว่า 60 คน เข้าร่วม


สำหรับอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็นพื้นที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จัดให้มีการดำเนินกิจการต่างๆ เช่น การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการหรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ พื้นที่บ้านตาหนึก ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน ทำให้มีสินค้าประมงจำนวนมาก นอกเหนือจากกะปิที่ทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้ว ชาวบ้านยังให้ความสำคัญเรื่องการแปรรูปอาหารทะเล โดยชาวบ้านมารวมกลุ่มจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก นำสินค้าประมงมาแปรรูปเป็นของฝาก ซึ่งมีจุดเด่นเรื่องความสด สะอาด ปราศจากวัตถุกันเสีย นับเป็นของดีของอำเภอคลองใหญ่ เป็นของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตราด เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ทำให้สมาชิกมีรายได้เสริม และมีการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารในชุมชน นับว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าอาหารในหลายมิติ โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก มีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสได้รับการพัฒนาองค์ความรู้จากในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเคยหวาน และเคยสามรส จากวิทยาลัยชุมชนตราด และหน่วยงานต่างๆ ที่ให้โอกาส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์การนำผลผลิตจากชุมชนมาเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดในรูปแบบที่หลากหลาย เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และสามารถพึ่งตนเองได้ยั่งยืน มั่นคง จึงได้รับรางวัลต่างๆหลากหลายองค์กรเสนอโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเคยหวานและผลิตภัณฑ์เคยสามรสให้มีคุณภาพสู่ตลาดต่อไป