เมื่อวันที่ 6 เม.ย. หลังจากที่ สวพ.8 ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่องเห็ดเยื่อไผ่ออกมา ปรากฏว่า ได้รับความสนใจจากภาคส่วนต่างๆมากมาย ซึ่งเห็ดเยื่อไผ่ที่บริโภคกันในประเทศไทยส่วนใหญ่จะนำเข้าจากจีน และเคยตรวจพบสารพิษตกค้างที่เป็นอันตราย ดังนั้น ศวพ.สงขลา สวพ.8 ได้ทำการวิจัย คัดเลือกสายพันธุ์ไทยดีเด่นออกมา ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มาจากจังหวัดตรังมาทำการเพาะเชื้อ พัฒนารูปแบบการเพาะจนได้วิธีการผลิตในแปลงขนาดเล็ก และเห็นว่าหากมีการขยายขนาดการผลิตเชิงพานิชย์ได้ก็จะสร้างเศรษฐกิจให้คนไทยได้มาก

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า นโยบายการเคลื่อนเศรษฐกิจของตรังวางไว้ 2 ขาเพื่อความสมดุล คือ เกษตรและท่องเที่ยว และจะเชื่อมโยง 2 ภาคนี้เข้าด้วยกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรมุ่งให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจในสินค้าหลักเดิม เช่น ยางพารา และสินค้าใหม่ๆที่มีอัตลักษณ์ เช่น สะตอตรัง แตงโมเกาะสุกร พริกไทยปะเหลี่ยน ข้าวเบายอดม่วง สินค้าเหล่านี้ต้องพัฒนาให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในสินค้า เชื่อในความปลอดภัย เชื่อในคุณค่าทางโภชนเภสัช และมีการขยายการผลิตที่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ซึ่งจะทำงานร่วมกันทั้งราชการกระทรวงเกษตร ภาคเอกชน และชุมชน โดยจังหวัดจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ ส่วนเรื่องเห็นถือว่าเป็นสินค้าใหม่ที่น่าสนใจมาก ยิ่ง่ทราบว่าเป็นสายพันธุ์ที่กำเนิดจากจังหวัดตรัง ก็จะเป็นโอกาสในการสร้างคุณค่าสินค้าแก่ชาวตรังต่อไป

นายวิถี สุพิทักษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทวู้ดเวอร์ค จำกัด ได้ลงทุนโรงงานผลิตเห็ดขนาดใหญ่ มีระบบที่ทันสมัย ควบคุมด้วระบบอัตโนมัติ มองเห็นว่าเห็ดเยื่อไผ่เป็นโอกาสที่ดีของชาวตรัง และยินดีที่จะร่วมทดลองกับ สวพ.8 ในการผลิตในห้องควบคุมสภาพแวดล้อมที่บริษัทมีอยู่

ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการนำผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรไปใช้ประโยชน์แก่สังคม หากเกษตรกรรายได้สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ สวพ.8 สงขลา