เสวนา “ความมั่นคงทางอาหารภายใต้ปรากฎการณ์ El Niño และโอกาสการค้าตลาดคาร์บอนเครดิตในการผลิตพืชของไทย

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น.
ณ เฮลิกซ์ การ์เด้น ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ผู้ร่วมเสวนา
– นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
– นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
– ร้อยตำรวจเอก ดร. นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย นักวิชาการอิสระ
– นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
– นายเจมส์ แอนดริว มอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด
– นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

*** ร่วมกิจกรรมการเสวนาได้ภายในงาน หรือ
รับชมการถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook กรมวิชาการเกษตร
ลิงค์รับชมถ่ายทอดสด >>> (www.facebook.com/doa.thaidoa)    

เสวนา “ทิศทางการนำเข้า ปุ๋ย เคมีเกษตร และปัจจัยผลิตทางการเกษตรไทย

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น.
ณ เฮลิกซ์ การ์เด้น ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ผู้ร่วมเสวนา
– นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
– นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
– นางสาววรัญญา บุญวิวัฒน์ นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย
– นายจารึก ศรีพุทธชาติ นายกสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร
– นายสมศักดิ์ สมานวงศ์ นายกสมาคมอารักขาพืชไทย
– นางนงนุช ยกย่องสกุล นายกสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย (TAITA)

*** ร่วมกิจกรรมการเสวนาได้ภายในงาน หรือ
รับชมการถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook กรมวิชาการเกษตร
ลิงค์รับชมถ่ายทอดสด >>> (www.facebook.com/doa.thaidoa)    

เสวนา “การส่งออกผักผลไม้ไทย “แสนล้าน” สู่ตลาดโลก : เงื่อนไข กฎระเบียบ และแนวโน้มการส่งออก

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น.
ณ เฮลิกซ์ การ์เด้น ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ผู้ร่วมเสวนา
– นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
– นายวุฒิชัย คุณเจตน์ นายกสมาคมทุเรียนไทย
– นายสัญชัย ปุรณะชัยคีรี นายกสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย
– นายจรินทร์ บุตรธิเดช เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
– นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
– นายชัยศักดิ์ รินเกลื่อน ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

*** ร่วมกิจกรรมการเสวนาได้ภายในงาน หรือ
รับชมการถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook กรมวิชาการเกษตร
ลิงค์รับชมถ่ายทอดสด >>> (www.facebook.com/doa.thaidoa)