ก.เกษตร ออก 3 มาตรการช่วยลูกหนี้ชาวเกษตร-ผู้ยากจน จากผลกระทบโควิดฯ

เพจเฟซบุ๊ก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โพสต์ข้อความระบุว่า..

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้กู้ยืม (ลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประกอบด้วย 3 มาตรการ ดังนี้

1.คิดดอกเบี้ยผู้กู้ยืม0% ต่อปีของเงินต้น ตั้งแต่ 1พ.ค.-31 ต.ค. 2563 เว้นลูกหนี้ที่ถูกดำเนิคดีและศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำพิพากษาตามยอมแล้ว

2.งดขายตลอดตลาดแก่ผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกัน ที่สป.กษ.ดำเนินการยึดทรัพย์ไว้ทุกรายซึ่งระหว่างนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนขายทอดตลาด นับตั้งแต่วันที่กรมบังคับคดีได้รับแจ้งจาก สป.กย.-31 ต.ค.63

3.ชะลอการบังคับคดี แก่ผู้กู้ยืม/ผู้ค้ำประกัน นับตั้งแต่ วันที่กรมบังคับคดีแจ้งจากสป.กย.-31 ต.ค.63 เว้นแต่กรณีที่ใกล้สิ้นระยะเวลาบังคับคดี