กรมปศุสัตว์ เล็งดันองค์กรก้าวสู่ชั้นนำ ระบบราชการ 4.0

กรมปศุสัตว์ องค์กรชั้นนำ เสนอรางวัลเลิศรัฐ ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 “Livestock Creation & Transformation by CID”

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานและผลงานของกรมปศุสัตว์ แก่คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระบบราชการ 4.0 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ มีวิสัยทัศน์เป็นองค์การชั้นนำและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก โดยมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 ภายใต้กรอบแนวคิด ” Livestock Creation & Transformation by CID (Collaboration, Innovation and Digitalization)” สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ใน 6 กระบวนการ ประกอบด้วย ชี้นำ สร้างคน วางกลยุทธ จัดกระบวนการเพื่อสร้างคุณค่า ตอบสนองลูกค้า และเรียนรู้และปรับองค์กรให้เป็น 4.0 โดยใช้ 3 หลักการ คือ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เปิดกว้างเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน และองค์การ Smart and High Performance มุ่งสู่เป้าหมาย Smart People, Smart System และ Smart Result ทำให้ได้ Better Services เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกเครื่องมืออุปกรณ์, Better Life สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งคนสัตว์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ Better Solution ตอบโจทย์ในทุกมิติ

ทั้งนี้ เข้าใจและตอบสนองด้วยคุณค่า สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ในทุกขั้นตอน ภายใต้แนวคิด Livestock Creation & Transformation by CID สู่ระบบราชการ 4.0