“กรมวิชาการเกษตร” กับภารกิจดูดซับก๊าซเรือนกระจก 

สนับสนุน ส่งเสริมและดูแลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด

นโยบายผลักดันเศรษฐกิจชีวภาพ

เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว BCG

ให้เป็นกลไกที่สำคัญของการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย

การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สู่การพัฒนาระบบการปลูกพืชและการผลิตสินค้าเกษตร DOA Green Together

การบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตในการผลิตพืช สู่การสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร