กรมข้าว ส่งเสริมนาแปลงใหญ่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ แจกชาวนาประสบภัยน้ำท่วม-แล้ง

กรมการข้าว ส่งเสริมนาแปลงใหญ่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งกรมฯ แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่พี่น้องผู้ประสบภัย ได้เพาะปลูกทันฤดูทำนา

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เปิดเผยว่า สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวในปีนี้ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยปัญหาฝนแล้งและน้ำท่วมของปีที่ผ่านมา กรมการข้าวก็ได้ดำเนินการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์เริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนเมษายน และสิ้นสุดในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ ในส่วนของกรมการข้าวได้รับผิดชอบแจกจ่ายไปแล้วประมาณ 70% จากพื้นที่ 6 แสนกว่าไร่ เมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 34,000 ตัน ตอนนี้เราก็เริ่มแจกทยอยแจกไปประมาณเกือบ 20,000 ตัน และที่เหลืออีก 14,000 ตัน จะมีการจัดซื้อกับสหกรณ์การเกษตรเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับประมาณกลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป เพื่อให้ทันฤดูทำนา

สำหรับกรมการข้าวได้จัดทำโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปีการผลิต 2563/2564 ตามแผนฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562 ซึ่งโครงการนี้ จะให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ประสบภัย จำนวน 34,128 ตัน แบบให้เปล่าแก่ชาวนา จำนวน 450,013 ครัวเรือน ระหว่างเดือนมิถุนายน–กันยายน 2562 เป็นพื้นที่ 3,414,370 ไร่ รวม 34 จังหวัด เป็นชาวนาที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2562/63 กับกรมส่งเสริมการเกษตร และเป็นชาวนาที่มีแปลงปลูกข้าวเสียหายสิ้นเชิง อยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ในปี 2562 ซึ่งจะให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวอัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริงที่ประสบภัย แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่

ขณะนี้กรมการข้าวได้จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกร เพื่อนำไปเพาะปลูกในฤดูนาปรังปี 2562/63 จำนวน 440 ตัน และฤดูนาปี ปี 2563 เรียบร้อยแล้วบางส่วน และจะทยอยจัดส่งให้ถึงมือเกษตรกรให้แล้วเสร็จ คาดการณ์ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อให้ทันต่อความต้องการของชาวนานำไปเพาะปลูก เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร และความสามารถในการค้า และการตลาดข้าวไทย อีกทั้งทำให้ชาวนามีรายได้ในการดำรงชีพ

นอกจากนี้ สำหรับเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ก็ได้มีการส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องเนื่อง เพื่อให้การรวมกลุ่มของพี่น้องเกษตรกรไม่สูญเปล่า กรมการข้าวก็ได้เข้ามาส่งเสริมให้ผลิตข้าวได้คุณภาพมาตรฐาน มีเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคทำหน้าที่เปรียบเสมือนพี่เลี้ยงคอยดูแล ให้คำปรึกษาในทุกกระบวนการผลิต ส่งเสริมด้านเครื่องจักรกล การบริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการมีตลาดที่มั่นคง ก็จะเป็นการผลิตข้าวได้อย่างครบวงจร ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่บางกลุ่มจะเป็นมีการรวมกลุ่มเป็นศูนย์ข้าวชุมชุนด้วย มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งให้กับทางกรมการข้าว ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่ทางกลุ่มนาแปลงใหญ่ผลิตก็จะนำมาแจกจ่ายให้พี่น้องเกษตรกรในโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปีการผลิต 2563/2564 ตามแผนฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562 ต่อไป